DISCLAIMER

Deze website is eigendom van Powdercoat bvba met maatschappelijk zetel: Chemin de la villa romaine 9 – 7822 ATH

Contactgegevens filiaal:

Telefoon: +32495251647
Fax: +3268495205
Email: [email protected]

Ondernemingsnummer: BE 0842365321

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ons of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Powdercoat bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Powdercoat bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Powdercoat bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u Powdercoat bvba contacteren op [email protected]

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Powdercoat bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Powdercoat bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Powdercoat bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacybeleid – deel 1

Powdercoat bvba hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Powdercoat bvba, chemin de la villa romaine 9 – 7822 ATH of via [email protected] Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Powdercoat bvba, chemin de la villa romaine 9 – 7822 ATH of via [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

PRIVACY BELEID – deel 2

Powdercoat bvba beheert en verwerkt de persoonlijke gegevens die verzameld worden via:

-haar websites www.diamondcutservice.com en www.powdercoat.be

-formulieren welke door u ingevuld worden in het kader van onze activiteit (relatiefiche, bezoek van beurzen, aanvraag van een klantennummer…)

-visitekaartjes die u ons voorziet tijdens een evenement of een ontmoeting.

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat vanaf 25 mei 2018 u uw persoonsgegevens in alle veiligheid aan ons kan toevertrouwen en dat uw privacy geëerbiedigd en beschermd wordt volgens de GDPR.

Hiermede informeren we u over welke gegevens we van u verzamelen, het doel waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we uw gegevens beschermen.

Dit privacybeleid geldt voor de persoonsgegevens van onze klanten en is van toepassing voor onze diensten.

Wanneer u ons een e-mail of andere berichten stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u ook naar uw persoonlijke gegevens. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Powdercoat bvba verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld worden. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Powdercoat bvba. Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derden. Door gebruik te maken van onze websites verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Powdercoat bvba.

Powdercoat bvba heeft alle mogelijke voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Alle verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in onze relatiebestand op onze eigen beveiligde pc. Mocht u vragen, zorgen of klachten hebben over dit privacybeleid of de manier waarop we met uw persoonlijke gegevens omgaan of mocht u een verzoek in willen dienen om uw rechten uit te oefenen, dan kunt u contact met onze directie:

– Per post, naar Powdercoat bvba, chemin de la villa romaine 9 -7822 ATH
– Per fax op het nummer + 32 (0)68 495205
– Via e-mail naar [email protected]

Powdercoat bvba kan haar privacybeleid te allen tijde aanpassen. De geldige versie bevindt zich op onze website en zou regelmatig door u geraadpleegd moeten worden.

Wettelijke basis

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Verzamelde persoonsgegevens

Type verzamelde persoonsgegevens:

Identificatie en contactgegevens als natuurlijke persoon: naam, voornaam, adres, postcode, stad, e-mail adres, tel en gsm nummer, activiteit).

Financiële gegevens : bankrekening, BIC code, naam van de rekening houder, financiële toestand

Aansluitingsgegevens van gebruikersrekening via web : naam (gebruiker), e-mail adres, passwoord , IP-adres, apparaat-id en -type, taalinstellingen, browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, duur van bezoek, paginaweergaven, of informatie over de timing, de frequentie en het patroon van uw gebruik van onze website.

Informatie met betrekking tot de producten en/of diensten die u wenst te bestellen

Gegevens met betrekking tot klachten, opmerkingen, suggesties of feed-back van u.

Gebruik van uw gegevens

De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van onze activiteit voor:

-het leggen van contact met u om u onze producten en diensten voor te stellen

-het afhandelen van uw aanvragen en de uitvoering van de door u gevraagde diensten (telefonisch, schriftelijk, via het contactformulier van onze website of via het bezoek van onze vertegenwoordigers)

-de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten.

-de informatie over onze producten en diensten (algemene, commerciële of technische informatie) via nieuwsbrieven

-de ondersteuning van producten en diensten die u van ons heeft afgenomen

-het opstellen van statistieken over het gebruik van onze website en het lezen van onze nieuwsbrieven

Doeleinden

Powdercoat bvba gebruikt de verzamelde gegevens uitsluitend voor volgende doeleinden:

  • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.• Het aanbieden van onze producten aan de hand van geleverde informatie, gegevens en wensen

    • Marketing doeleinden

Bewaartermijn en verwijdering

Wij bewaren uw gegevens zolang u actief of in dienst bent, voor zover nodig om u diensten en producten te verlenen.

Indien u ons verzoekt om uw gegevens niet meer te gebruiken voor het opsturen van informatie, zullen we uw e-mail adres onmiddellijk uit onze database (klantenbestand) verwijderen voor zover wij samen geen zakelijke relatie met u hebben maar uw persoonlijke gegevens worden bewaard om ervoor te zorgen dat uw voorkeuren in de toekomst worden nageleefd en alleen om te zorgen dat u geen verdere berichten van ons ontvangt.

Na de beëindiging van onze zakelijke relatie/contract, worden de gegevens 5 jaar bewaard op onze lokale en beveiligde server binnen Powdercoat bvba.

We zullen uw gegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

Aanpassen/uitschrijven e-mailings

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden. Indien u op de afmeldingslink klikt, wordt uw adres automatisch verwijderd van de e-mailing plaform Mailchimp en u zal geen informatie meer van ons ontvangen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie contactgegevens bovenaan.

Uw Privacy rechten

U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Voor alle rechten die voorzien zijn in de GDPR kan u de nodige informatie via e-mail bekomen. Stuur uw vraag naar [email protected] Wij zullen in elk geval binnen één maand na ontvangt van uw verzoek er gevolg aan geven.

-Recht op toegang

U heeft het recht om te weten over welke gegevens wij van u beschikken.
U heeft het recht om van ons een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben, mits dit geen nadelige gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen. De eerste kopie wordt gratis verschaft.

-Recht op verbetering

Als de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben, onnauwkeurig of onvolledig zijn, dan heeft u het recht om deze informatie te corrigeren of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, aan te vullen.

-Recht of wissen

U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen (het recht om vergeten te worden)

Er zijn bepaalde uitzonderingen op het recht om gegevens te laten wissen. Deze uitzonderingen omvatten die gevallen waarin verwerking noodzakelijk is:

• voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en op vrijheid van informatie;

• voor het naleven van een wettelijke verplichting

• voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

-Recht op het beperken van gegevensverwerking

U kan vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken (dit houdt in dat de persoonlijke gegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt)

-Recht op gegevens portabiliteit

U kan uw persoonlijke gegevens in een eenvoudig leesbaar formaat ontvangen om aan derden door te geven.

-Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op grond van uw specifieke situatie, indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak voor het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen of legitieme belangen die door ons of een derde partij worden nagestreefd.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor het doel van direct marketing

-Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat de manier waarop wij uw gegevens verwerken inbreuk maakt op de wet op gegevensbescherming, kan u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gebruikelijke verblijfplaats, uw werklocatie of de locatie waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden.

In België kunt u een klacht indienen bij de Privacycommissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

[email protected]),https://www.privacycommission.be/nl/contact

Beveiliging van uw gegevens

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven.

Wij zorgen ervoor en wij vereisen van onze leveranciers dat ze de nodige veiligheidsmaatregelen nemen zodat uw persoonsgegevens beschermd worden tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. De toegang tot onze CRM software is beperkt tot de medewerkers van ons bedrijf en tot onze software leverancier.

Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Uw gegevens worden bewaard op onze beschermde pc en de toegang wordt beveiligd door een passwoord:

  • Facturatie database systeem (klantenbestand etc.): Unit4Venice
    • Websitehost: Powdercoat bvba
    • E-mailing platform: MailChimp

Als u een klant van ons bent, kunnen we eventueel uw persoonlijke gegevens doorgeven aan onze onderaannemers om onze services aan u te kunnen leveren.

We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken voor het geval dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. We kunnen ook persoonlijke gegevens openbaar maken om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Wij maken geen persoonlijke gegevens openbaar aan onze social media-partners. We maken echter wel gebruik van social media-plugins om u naar onze social media-kanalen te verwijzen en u de mogelijkheid te bieden onze content te benutten. Deze social media-kanalen zijn Facebook, Google en YouTube. Wanneer u een item op een sociaal kanaal like of deelt kan een dergelijke serviceprovider van social media persoonlijke gegevens over u verzamelen en deze informatie koppelen aan uw bestaande profiel op een dergelijk kanaal. In een dergelijk geval fungeert de social media-serviceprovider als beheerder.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door een dergelijke social media-serviceprovider. Neem even de tijd om het privacybeleid van de voornoemde bedrijven te leren kennen. We hebben ter informatie de relevante links toegevoegd (deze kunnen van tijd worden gewijzigd door de relevante serviceprovider):

Facebook: http://facebook.com/about/privacy
Google : https://privacy.google.com/

Minderjarigen (- 16 jaar)

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens van minderjarigen in het kader van onze activiteit.

Aanpassingen van ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Raadpleeg de vigerende versie regelmatig op onze website. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.